İktisat FakültesiMaliye

Maliye

Ders İçerikleri

         GENEL MUHASEBE I-II

         Muhasebe tanımı, muhasebenin temel kavramları, temel mali tablolar, bilanço ve gelir tablosu, muhasebe hesabı, aktif hesaplar, pasif hesaplar, gelir, gider hesapları mizanlar, tekdüzen hesap planı, muhasebede defter tutma uygulamaları, muhasebe belgeleri, nazım hesaplar."Tekdüzen Muhasebe Sistemi" esasına göre işletmelerdi dönem içi işlemlerin muhasebeleştirilmesi, gelir tablosu ve genel geçici mizanın düzenlenmesi.

         MATEMATİK

         Sayısal sistemler ve temel özellikleri, olasılık, fonksiyonlar, türev ve türev olma kuralları, Trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, Mac-Laurin ve Taylor formülleri, L'Hopital kuralı, fonksiyon çizimleri, çok değişkenli fonksiyonlar, seriler ve integrale giriş integral olma yöntemleri, integralin geometrik uygulaması, integralin ekonomiye uygulanamsı, birinci merkebeden diferensiyel denklemler, matrisler ve determinantlar, Lineer denklem sistemleri.

         HUKUKA GİRİŞ

         Toplumu düzenleyen kurallar içinde hukuk kurallarının yeri hukuku ve hak kavramları, hukuki olay, hukuki işlem kavramları, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları hakimin boşluk doldurma, yorum ve takdir yetkisi, hakların kanazılmasında iyiniyetin rolü, dürsütlük kuralı, kişiler hukuku, gerçek ve tüzel kişiler, hak ve fiil ehliyeti, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku ve kat mülkiyeti yargı sistemi adli, idari yargı anayasa yargısı.

         İŞLETMEYE GİRİŞ

İşletmecilikle ilgili genel bilgilerin verilmesi ve daha sonraki yıllarda alacakları derslere temel oluşturulmasını sağlamaktadır.

         MALİYEYE GİRİŞ

         Maliyeye giriş dersinde; kamu maliyesinin inceleme alanı, maliye biliminin diğer bilim dalları ile bağlantıları, maliyenin tarihsel gelişimi ve ayrı bir bilim dalı olarak ortaya çıkışı, günümüzde devletten beklenen görevler, kamu kesiminde gerçekleşen ekonomik faaliyetlerin temel özellikleri, kamu kesimince üretilen mal ve hizmetler,  kamu kesimi üretici birimleri, kamu harcamaları kamu gelirlerine ait temel bilgiler, Türk mali yönetiminin gelişimi, Türkiye'deki kurumsal yapısı, Maliye Bakanlığı'nın teşkilat yapısı ve görevleri hakkında bilgiler verilmektedir.

         İKTİSADA GİRİŞ I-II

         Temel Mikro Ekonomik ve Makro Ekonomik kavramlar boyutu incelemektedir. Mikro Ekonomik Analiz içinde Genel Tüketici ve Üretici Teorisi, Genel Denge ve Refah Teorisi ve Gelirler Politikası işlenmektedir. Makro Ekonomik Analiz içinde İktisadi Doktrinler ve Gelişimi, sistemler içindeki İktisat Politikaları uyarlamaları, milli gelir teorisiyle beraber kalkınma ekonomisi kuramları işlenmektedir.

         SOSYOLOJİ I-II

         Sosyolojinin tanımı, doğuşu ve gelişimi, sosyoloji ve diğer bilim dalları arasındaki ilişkiler, sosyoloji biliminde metot, toplum, sosyal olay ve olgu, sosyal kurumlar, sosyo-kültürel yapı, sosyalleşme kavramları, sosyal değişme, sosyal gelişme, sosyal bütünleşme.

         ATATÜRK İLKELERİ I-II

         Türk Milli Kurtuluş Savaşı,nedenleri başlaması, gelişmeleri ve sonuçları Atatürk İlkeleri-Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Devrimcilik, Atatürk'ün Devrimleri.

         TÜRKÇE I-II

         Ana dille kültürel iletişim kurmada öğrencilerin bugüne kadar uğradıkları başarısızlıklar ile nedenleri öğretim kültürüleri ile toplumda yer edinmelerinde ana dil eğitiminden bekledikleri bilgi, beceri, başarı amaç ve düzeyleri toplumun yaşadığı siyasi nitelik taşımayan iktisadi ve idari olayların birey-aile-yöre-bölge-kent-köy gibi ortamlarda öğrencilerin edindikleri bilimsel kültüre göre incelenip içerdikleri sorunların tanımlanıp çözüm önerilerinin belirtilmesi.

         YABANCI DİL I-II (İNGİLİZCE I-II - ALMANCA I-II)

         Gramer, Okuma, Yazma Kuralları öğretilmektedir.

         ANAYASA HUKUKU

         Türkiye'de anayasal gelişimin genel bir değerlendirmesi, 1961 ve 1982 anayasalarının temel özellikleri ve hükümet fonksiyonlarının anayasa çerçevesinde ele alınması oluşturmaktadır.

         SİYASET BİLİMİ

         Devlet ve İktidar, Siyaset ve Toplum İlişkisi, Siyasal Davranışlar, Siyasal Güçler, Siyasal Katılma, Siyasal Yapı ve Kurumlar, İdeolojiler ve Siyasal Sistemler konuları işlenmektedir.

         TİCARİ-MALİ MATEMATİK

         Ondalık Logaritma Kuralları ve Uygulamaları, Yüzde Hesapları, Kâ r ve Zarar Hesapları, Basit Faiz ve Uygulamaları, İskonto Hesabı, İç ve Dış İskonto, Denk Bonolar, Bileşik Faiz, Bileşik Faizli İskonto Hesapları, Bileşik Faizli Denk Bonoları, Plasman Hesapları, Rant Hesapları, Ticari ve Mali Matematik dersinin konularıdır.

         BİLGİSAYAR I-II

         Bilgisayar kullanımına giriş, donanım, yazılım, işletim sistemleri (Windows XP), uygulama yazılımları (MS Office XP - Word, Excel, Powerpoint)

         MALİYE TEORİSİ I-II

         Kamu ekonomisinin özellikleri, kamu kesiminde üretilen mal ve hizmetlerin çeşitleri, üretim kararlarının alınması ve üretim gelirleri bakımından belirlenip özel kesim ile karşılaştırılması, kamu kesiminin ekonomideki büyüklüğü ve ekonomideki etkileri (üretim, istihdam, fiyatlar genel düzeyi) kamu harcama türleri, kamu harcamalarının artışı ile ilgili teoriler, kamusal finansman, kamu gelirleri türleri, verginin unsurları (konusu, mükellefi, vergiyi doğuran olay, vergi tarifesi, vergi matrahı, vergi tarifesi, istisna ve muafiyetlikler), vergileme süreci (verginin tarhı, tebliği, tahakkuku, tahsili) vergi çeşitleriyle vergi ile ilgili başka kavramlar (vergi yükü, vergi yansıması, vergiden kaçınma) üzerinde durulmaktadır.

         ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

         Bilimsel Bilgi, Bilim, Bilimsel Yöntem, Doğa Bilimlerinde ve Sosyal Bilimlerde Yöntem Karşılaştırması, Sosyal Bilimlerde Yöntem Yaklaşımları, Bilimsel Araştırma Süreci, Hipotez, Gözlem Teknikleri, Soru Kâ gıdı, Anket ve Görüşme, Ölçme Kesinlik, Verilerin Değerlendirilmesi bu dersin konularını oluşturmaktadır.

         MİKRO İKTİSAT

         Neo-Klasik iktisat teorisi çerçevesinde firma, tüketici ve faktör sahibi davranışları şu başlıklar altında incelenmektedir. Arz ve Talep Mekanizması, Tüketici Dengesi, Firma Dengesi, Emek ve Sermaye Piyasalarında Dengeler, Neo-Klasik İktisadın Genel Yapısı, Piyasa Türleri, Tam Rekabet Piyasasında Denge, Tekel Piyasasında Denge, Oligopol Teorileri.

         İŞLETME YÖNETİMİ

         Dersin amacı; lisans seviyesindeki öğrencilere, işletme yönetiminde temel olacak kavram, ilkelerin ve yöntemlerin kavratılması; günümüzde ve gelecekte işletme yönetiminin nasıl değişim göstereceği ve ortaya çıkan problemlerin nasıl çözülüp başarının sağlanacağı ile ilgili bilgilerin verilmesidir.

         ENVANTER BİLANÇO

         Envanter tanımı, türleri, işlemleri, muhasebe yönünden envanter, işletme yönetimi yönünden envanter, envanter sonuçlarına göre düzeltme ve düzenlemeler, aktif ve pasif hesapların dönemsonu envanter işlemleri, kesin mizanın düzenlenmesi, mali tabloların düzenlenmesi, hesapların kapatılması işlemleri konuları ele alınmaktadır.

         İSTATİSTİK

         İstatistik Metodu, İstatistik Tekniğinin Elemanları, İstatistik Serilerinin Karakteristikleri, Regresyon ve Korelasyon Analizi, ihtimaller Teorisi, Klasik İhtimal Kanunları, Basit ve Bileşik İndeks konuları incelenmektedir

         MALİ SOSYOLOJİ

         Maliye sosyoloji ilişkisi, vergilemeyi etkileyen sosyolojik ve psikolojik faktörler, mali sosyoloji açısından toplumsal sınıflar, şehirleşme, göç ve kamu maliyesi ilişkisi, vergilemeye gösterilen siyasal ve toplumsal tepkiler, vergi cezaları, denetim sıklığı, vergi oranları ve vergi hasılasını belirleyen etkenler, vergilemenin boş zaman ve çalışma üzerine etkisi.

         BORÇLAR HUKUKU

         Borçlar Hukuku ve Borç Kavramı, Borcun Kaynakları (Hukuki işlemlerden / Sözleşmelerden Doğan Borçlar, Hukuka aykırı eylemlerden doğan borçlar, nedensiz zenginleşmeden doğan borçlar) ayrıntılı olarak incelenmektedir.

         MAKRO İKTİSAT

         Gelişmekte olan ülkelerin temel özellikleri ve ana sorunları, gelişmekte olan ülkelerde kalkınma sanayileşme sorunu, milli gelir, klasik istihdam kuramı, Keynesyen iktisadın işleyişi, enflasyon.

         KAMU BÜTÇESİ

         Kamu bütçesi dersi, bütçe kavramı ve temel özellikleri, bütçenin temel ilkeleri, genellik ilkesi, birlik ilkesi, temel ilkelerden sapmalar, ulusal bütçe, kalkınma planı kamu bütçesi ilişkisi, bütçeleme sistemleri, geleneksel bütçe sistemi performans bütçe sistemi, plan program bütçe sistemi, bütçeleme süreci, bütçenin hazırlanması, görüşülüp onaylanması, bütçenin uygulanması ve denetimi, bütçe politikası ve iktisadi denge, iktisadi büyüme ve bütçe politikası, son yıl bütçe gerekçesinin değerlendirilmesi.

         KAMU KESİMİ EKONOMİSİ I-II

         Kesimi ekonomisi dersinde; kamu ekonomisinin fonksiyonları, kamu ekonomisi sektörleri, savunma, adalet sağlık, eğitim, çevre sorunları ve çözümleri konuları etkinlik ve adalet açılarından incelenmekte, ayrıca, siyasal karar alma mekanizması ile gelir, servet ve harcamaları üzerinden alınan vergilerin iktisadi analizleri yapılmaktadır.

         ULUSLARARASI İKTİSAT

         Ülkelerin Dış Ticaret Yapma Nedenleri, Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi ve Az Gelişmiş Ülkeler, Döviz Piyasası, Dış Ödemeler Dengesi, Kur Ayarlamaları, Dış Ticaret Politikası, Gümrük Tarifeleri, Dünya Para Sistemi, Dünya Para Sisteminin Reformu.

         VERGİ HUKUKU I-II

         Vergi hukukunun tanımı, ilkeleri, diğer hukuk dalları ile ilişkisi, temel kavramlar (mükellef, sorumlu, tarh, tebliğ, tahakkuk) süreler, vergi suç ve cezaları, vergi ihtilafları ve giderim yolları (düzeltme, yargı, uzlaşma) ile gelir kurumlar ve katma değer vergileri.

         CEZA HUKUKU

         Türk Ceza Hukuku'nun Genel Esasları anlatılmaktadır.

         MALİYET MUHASEBESİ

         Maliyet Muhasebesinin Amacı ve Yararları, Maliyet Kavramları, Maliyet Türleri, Madde, İşçilik, Genel İmal Giderleri, Sipariş Maliyeti Sistemi, Safha Maliyeti Sistemi, Birim Maliyetlerinin Hesaplanması, Yan ve Ortak Mamüller, Tahmini Maliyet Yöntemi.

         TİCARET HUKUKU I-II

         I.Yarıyıl'da Adi Şirket, Tanımı ve Özellikleri, Ticaret şirketleriyle benzer ve farklı yönleri; ticaret şirketlerinin genel özellikleri, koll.şti. tanımı ve unsurları kuruluş, organları, faaliyetleri, tasfiye ve sonuçları kom.şti tanımı ve unsurları., kuruluş, organlar, faaliyetleri, tasfiye ve sonuçları, a.ş. tanımı ve unsurları kuruluş organlar, faaliyetleri tasfiye ve sonuçları hissel kom.şti tanımı ve unsurları, kuruluş organlar, tasfiye ve sonuçlar ltd.şti. tanımı ve unsurları kuruluş organlar faaliyetleri, tasfiye ve sonuçlar.

II.Yarıyıl'da ise Kıymetli Evrak Hukuku ve Kıymetli Evraklar anlatılmaktadır.

         DEVLET BORÇLARI

Kamu kesimi açıkları ve bunların finansman yolları, senjoraj ve kamu borçlanması ilişkisi, kamu borçlanması türleri, kamu borçlanması özel borçlanma ilişkisi-çelişkisi, dışlama etkisi, iç ve dış kaynaklardan yapılan kamu borçlanması, devlet tahvili, hazine bonosu ve diğer kamu borçlanma kağıtları, kamu borçlanma senetlerinin vergilendirilmesi, kamu borçlanma kağıtlarının taşıdığı riskler, merkez bankası hazine ilişkisi, piyasa yapıcılığı mekanizması, kamu borçlanmasının yapıldığı birincil ve ikincil piyasalar, kamu borç yönetimi, borçların konsolidasyonu ve ertelenmesi.

         ULUSLARARASI MALİYE

Uluslararası maliye dersinde, uluslararası kamu hizmetleri, uluslararası gelir dağılımı, uluslararası istikrar, uluslararası vergileme yetkisi ve vergi uyumlaştırılması, Avrupa Birliği'nde vergi uyumlaştırılması, gelir vergisinde uluslararası düzeyde işbirliği sağlanması, vergi indirimi yönteminin ekonomik etkileri, uluslararası vergileme ve dış ödemeler bilançosu, uluslararası vergi yükü ve rekabet koşulları, vergi matrahının uluslararası düzeyde saptanması gibi konular işlenmektedir.

         KALKINMA İKTİSADI

         Iktisadi Büyüme (tanımı, büyüme kuramları) ve İktisadi Kalkınma (tanımı, kapsamı, kalkınma süreci genel karakteristikleri, alınması gereken önlemler ve ülkelerarası karşılaştırma), Azgelişmişlik Kuramları, Dünya Sistemi ve Azgelişmişlik, Azgelişmişliğin Toplumsal Formasyonu konuları bu dersin kapsamını oluşturur.

         TÜRK VERGİ SİSTEMİ I-II

         Türk Vergi Sistemi'ne genel bir bakış. Kayıtdışı Ekonomi ve Türk Vergi Sistemi. Türk Vergi Sistemi'nin unsurları. Gelir Vergisi Kanunu. Kurumlar Vergisi Kanunu. Katma Değer Vergisi Kanunu.

         TÜRK MALİ TARİHİ

         1923'den günümüze Türkiye ekonomisindeki gelişmeler dönemler halinde incelenmektedir. Cumhuriyetin ilk yirmi yılı, çok partili hayata geçiş (Demokrat Parti dönemi), Planlı dönem (ithal ikameci kalkınma modeli), 1980 sonrası (liberalizasyon) dönemi ve 1990'dan günümüze kadar geçen dönem dahilinde yapılan sınıflandırma çerçevesinde Türkiye ekonomisinde izlenen kalkınma modelleri, makroekonomik politikalar, bunların sosyal hayata etkileri, sektörler itibariyle gelişim ve gelir dağılımına ilişkin gelişmeler ele alınmaktadır.

         YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ

         Yerel yönetimlerin çeşitli bilim dalları ile ilişkisi, yerel yönetimler ve iktisat bilimi, yerel yönetimler ve hukuk bilimi, yerel yönetimler ve siyaset bilimi, idarelerarası ilişkiler, idarelerarası gelir ve hizmet bölüşümü, kentleşme, Türkiye'de yerel yönetimler, Anayasalarda yerel yönetimler, il özel idareleri, belediyeler, büyük şehir belediyeleri, köy idareleri, İller Bankası.

         İŞ HUKUKU

         İş hukukunun konusu, iş hukukundaki temel ilke ve düşünceler, iş hukukun temel kavramları (işçi, işveren, işyeri), iş kanunun kapsamı, hizmet akdi (hizmet akdinin yapılması, hükümleri sona ermesi), işin düzenlenmesi, ücretli tatiller ve yıllık ücretli izin, toplu iş hukuku (sendikalar, toplu iş sözleşmesi, grev lokavt).

         VERGİ YARGISI

         Vergi yargılamasının bağımsızlığı sorunu, vergi yargılaması hukukunun işlevleri, vergi yargılaması hukukuna hakim olan ilkeler, taraf ehliyeti ve dava ehliyeti, dava açma süreleri, ilk inceleme, duruşma, bilirkişi, kanun yolları, açıklama ve yanlışlıkların düzeltilmesi konularım işlenmektedir.

         EKONOMETRİ

         Çoklu Resgresyon kısa bir genel tekrar, uygun modelin seçimi, varsayımlardan sapmalar, otokorelasyon, çoklu doğrusal bağlantı, değişen varyans otoregresif modeller, dağıtılımış gecikmeli modeller, kukla değişken, eşanlı denklem sistemleri.

         VERGİ UYGULAMALARI

         Gelir vergisi, katma değer vergisi, veraset ve intikal vergisi gibi vergi hukukumuzda yer alan vergiler ile ilgili teorik ve uygulamalı konulara yer verilmekte ve ayrıca vergi hukukumuz ile ilgili gelişmeler ve değişiklikler üzerinde durulmaktadır.

         İŞLETME VERGİCİLİĞİ

         Kavram, gelişimi, görevleri, tasnifi, ticari işletmeler, verginin işletmeleri hesap işleri üzerine etkileri, işletme davranışlarına etkisi, sözleşmeler ve vergi hukuku ilişkisi ve verginin sözleşme tercihine etkisi, peçelemeli haller .

         MALİYE POLİTİKASI

         Maliye Politikasının amaçları ve bu amaçlar arasındaki çatışmalar, maliye politikasının etkinlik sorunları, enflasyonla mücadelede uygulanan maliye politikaları, otomatik istikrar sağlayıcılar, telafi edici, stagflasyonla mücadelede uygulanan maliye politikaları, iktisat okullarının maliye politikasına ilişkin görüşleri, gelir dağılımı ve maliye politikası iktisadi kalkınma ve maliye politikası.

         İKTİSADİ ANALİZ

         Ekonomik Analiz dersi iktisadi düşünce okullarının temel teorik çerçeveleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu çerçevede Klasik Okul, Neo Klasik Okul, Keynes'çi ve Post Keynes'çi yaklaşımlar ve Marksist okullar genel çerçeveleri ile işlenmektedir.

         SOSYAL GÜVENLİK

         Sosyal Güvenlik kavramı, dar ve geniş anlamda sosyal güvenlik, sosyal güvenliğin çağdaş eğilimleri ve boyutları, finansman yöntemleri, sosyal güvenliğin hukuk sistemi içindeki yeri Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda pirimli rejim işçilerin sosyal güvenliği, memurların sosyal güvenliği bağımsız çalışanların sosyal güvenliği sigortalı hizmetlerin birleştirilmesi, Türk Sosyal Güvenlik Hukukuda Rejim.

Bu sayfa Maliye tarafından en son 26.03.2013 16:22:41 tarihinde güncellenmiştir.