İktisat FakültesiMaliye

Maliye

Bölüm Başkanı'nın Mesajı

Maliye Bölümü'ne hoş geldiniz...

Maliye Bölümü M.Ü. İ.İ.B.F. bünyesinde 1984 yılından beri hizmet vermekte olup aslında kökleri çok daha eskilere dayanmaktadır. Bölümümüzün temelini 1959 yılında dört yıllık eğitim veren İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde (İ.İ.T.İ.A.) kurulmuş üç ihtisas alanından biri olan "Maliye-Muhasebe" kürsüsü oluşturmaktadır. Maliye Kürsüsü mevcudiyetini, İ.İ.T.İ.A.'de 1967 yılından itibaren gece öğrenimine de başlanmasıyla, programlarda yapılan değişiklik sonrası uygulanılan iki uzmanlık alanından biri olan "İktisat-Maliye" kürsüsü şeklinde devam ettirmiştir. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin 1982 yılı Temmuz ayında Marmara Üniversitesi'ne dönüşmesiyle bünyesinde kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne bağlı olarak 1984 yılında kurulan "Maliye Bölümü", İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin de 2012 yılında üç fakülteye bölünmesi neticesinde İktisat Fakültesi bünyesinde yer almakta olup 1993 yılından itibaren kesintisiz olarak birinci öğretimin yanı sıra ikinci öğretim programıyla da eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir. Bölümümüzün bu eski tarihi günümüze güçlü bir akademik kadronun oluşturduğu alt yapı ve akademik geleneği miras bırakmıştır.

Bölümümüzde dört ana bilim dalı bulunmaktadır. Bunlar; Maliye Teorisi, Mali İktisat, Mali Hukuk ve Bütçe ve Mali Planlama'dır. Lisans öğretiminin yanı sıra, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nce her yıl maliye teorisi, mali iktisat ve mali hukuk ana bilim dallarına bağlı olarak açılan tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora programları da bölümümüzce yürütülmektedir.

Söz konusu lisans, yüksek lisans ve doktora programları esas olarak bölümümüz kadrosunda halen yer alan altısı Profesör, ikisi Doçent, altısı Yardımcı Doçent ve ikisi Öğretim Görevlisi Doktor olan öğretim üyeleri ile sürdürülürken, emekli olmuş değerli hocalarımız da gerek lisans gerekse doktora öğretiminde verdikleri dersler ile öğretime önemli katkıda bulunmaktadırlar. Diğer taraftan dördü kadrolu ve on dördü çeşitli üniversitelerden yüksek lisans ve doktora eğitimi almak üzere görevlendirilmiş toplam on sekiz Araştırma Görevlisi' de öğretim faaliyetlerinin çeşitli aşamalarında öğretim üyelerine yardımcı olmaktadırlar. Ayrıca programımızda yer alan hukuk, ekonomi, muhasebe ile işletme alanına giren dersler, siyaset bilimi, sosyoloji ile Türkçe, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Yabancı dil dersleri ilgili bölümlerden gelen alanında uzman öğretim üyeleri ile üniversitemizce görevlendirilmiş öğretim görevlileri tarafından yürütülmektedir. Kısaca, bölümümüz öğretim faaliyetini çok sayıdaki, her biri kendi alanında uzman, değerli öğretim üyesi ve yardımcıları ile sürdürmektedir.

Bölümümüzde ağırlıklı olarak kamu maliyesi, kamu ekonomisi ve vergi mevzuatı derslerinin yanında, muhasebe, ekonomi ve hukuk alanındaki temel derslerle de desteklenmiş kapsamlı bir öğretim hizmeti verilmekte olup, öğretimde temel amaç, gerek özel kesim gerekse kamu kesiminde her düzeydeki yetişmiş eleman ihtiyacını karşılayacak dil bilen fakat aynı zamanda ekonomik ve mali olayları çeşitli boyutlarıyla değerlendirme yeteneğine kavuşmuş bireyler yetiştirmektir. Bu anlayışa dayalı olarak hazırlayıp uyguladığı programla, bölümümüz, öğrencilerine kapsamlı ve yeterli bir eğitim verme iddiasını taşımaktadır.

Prof. Dr. Ayşe Güner
Maliye Bölüm Başkanı

Bu sayfa Maliye tarafından en son 05.08.2018 18:28:32 tarihinde güncellenmiştir.